SOFTWARE - 22 MIN READ

Slim en veilig gegevensbeheer

Massimo Marchione op 19 april, 2018

SLIM en veilig GEGEVENSBEHEER: DE ONMISBARE BASIS VOOR PRODUCTONTWIKKELING, VAN ONTWERP TOT PRODUKTIE

De nieuwe en voortdurend evoluerende digitale technologieën zijn bezig de samenleving en daarmee de industrie ingrijpend te veranderen. We hoeven alleen maar te kijken naar de concrete situatie in de bankwereld die met name door het gebruik van de mogelijkheden van de mobiel bankieren- app al helemaal in het digitale tijdperk is binnengetreden. Dergelijke technologieën komen tegemoet aan de verwachtingen van de steeds ongeduldiger wordende klant als het gaat om het veilig en efficiënt kunnen afhandelen van betalingen en het geautomatiseerd en gepersonaliseerd beheer van rekeningen en budgetten.

Volgens het IDC (International Data Corporation), wordt er op dit moment, behalve vanuit de bankwereld, vooral door de productie- en verwerkingsindustrie, de overheid en professionals grootschalig geïnvesteerd in dit domein. Kort samengevat: als u als productontwikkelaar niet meegaat in deze digitale omwenteling, dan doet één van uw concurrenten het en neemt de voorsprong. Het is niet voor niets dat noties als “4.0” en “digitalisering” steeds vaker centraal staan in discussies binnen Directies en Raden van Bestuur.

Om volledig te zijn, moet een dergelijke transformatie natuurlijk alle onderdelen van het bedrijf raken. Eén van de grootste uitdagingen is dan ook een zorgvuldig beheer van die enorme hoeveelheid digitale gegevens, niet alleen binnen, maar ook tussen de verschillende afdelingen van het bedrijf. Om adequaat om te kunnen gaan met dit probleem, is een slim en veilig gegevensbeheer onmisbaar.

Daarom heeft het Mondiaal Economisch Forum in het rapport Digital Transformation of Industries : Digital Enterprise, een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder:

  • “ Overweeg grotere investeringen in veiligheid
  • Integreer noodzakelijke automatisering om de efficiëntie van uw medewerkers te vergroten;
  • Zorg er door middel van analyse voor dat u meer kennis heeft van uw gegevens en koppel deze aan concrete plannen” [1]

Net als bijvoorbeeld de mobiel bankieren-app in de banksector, die aan deze aanbevelingen beantwoordt, bestaan er voor de productie- en verwerkingsindustrie oplossingen voor gegevensbeheer in dezelfde geest.

En u, hoe ver bent u?

Overweeg grotere investeringen in veiligheid

Het is natuurlijk belangrijk om, afhankelijk van de afdeling (CAD en niet CAD), de functie en de taken van de verschillende medewerkers binnen het bedrijf, de toegang tot de geproduceerde gegevens goed te omschrijven. Het is dan ook mogelijk om via beveiligde archivering  van files, fungerend als “kluis” de toegang te regelen om zo het risico op gaten in de beveiliging die voortkomen uit het gebruik van een gedeeld netwerk, te minimaliseren.

coffre fort.png
Los van de mogelijkheid om semantisch onderzoek te doen in de inhoud ervan, heeft deze “kluis” het voordeel dat de complete geschiedenis van de versies en revisies ingezien kan worden en zodoende de voortgang van het project makkelijk en op een correcte manier te volgen is. Deze oplossing in gegevensbeheer vergemakkelijkt verder de taak van gebruikers door deze complete ontwerpgeschiedenis automatisch te beheren :

  • Automatisch aanmaken van versies en updaten van referenties
  • Flexibel revisiemodel aangepast aan de normen van het bedrijf
  • Automatische serienummering van de revisies volgens een welomschreven goedkeuringsprotocol
  • Makkelijk recupereren van eerdere versies van onderdelen, assemblages en (bouw)tekeningen in SOLIDWORKS

historique versions.png

 

Integreer de noodzakelijke automatisering om de efficiëntie van uw medewerkers te vergroten

Om de ontwikkelingsprocessen, de goedkeuring van documenten en de technische wijzigingen automatisch te formaliseren, te beheren en te optimaliseren, is het van wezenlijk belang om elektronische workflows te creëren. Bovendien kunnen processen met zelf in te stellen organigrammen grafisch ingepland en gepresenteerd worden. Het slimme systeem van gegevensbeheer regelt zowel de monitoring als de automatische toepassing van de workflow.

 workflow.png

Functionaliteiten van Workflow

Elektronische handtekeningen en goedkeuringen
In plaats van het ter ondertekening en goedkeuring heen en weer sturen van papieren dossiers en tekeningen.  Dankzij de elektronische workflow kunnen de benodigde dossiers ter goedkeuring rondgestuurd worden en wordt er automatisch een bericht van goedkeuring of afwijzing verzonden.

signatures.png
Automatisering van processen
Het is bij iedere databank interessant om na te gaan welke activiteiten potentieel voor automatisering in aanmerking komen. Eén van de functionaliteiten van workflow maakt deze automatisering van processen mogelijk. Bijvoorbeeld het pakketmatig afdrukken van gegevens of het inplannen van het op afstand gebruiken van computerapparatuur op rustige momenten voor taken die veel IT faciliteiten vergen.


automatiser process.png

Automatisch bericht 
In een structuur die uit twee of meer personen bestaat, kan het system zo geconfigureerd worden dat er automatisch een email bericht wordt verstuurd naar de betrokken personen als een dossier of een document de verschillende etappes van uw workflow heeft doorlopen. Door deze manier van werken blijven ook de gegevens steeds up to date, wordt dubbeling en gegevensverlies voorkomen en werkt u direct conform de normen van bijvoorbeeld ISO of FDA.

notif.pngnotif auto.png


Dankzij analyse beter op de hoogte zijn van uw gegevens en er concrete plannen aan koppelen

Bij het proces van productontwikkeling zijn verschillende bedrijfstakken betrokken. Het is dan ook verstandig om gebruik te maken van de voordelen van een systeem dat de deelnemende partijen van de verschillende projecten weet te mobiliseren en te betrekken. SOLIDWORKS heeft een oplossing ontwikkeld, geïntegreerd met de oplossing voor het beheer van productgegevens dat hierboven is toegelicht, waarmee slim gegevensbeheer naar een hoger plan wordt getrokken en er dus een optimale automatische synchronisatie kan worden gegarandeerd.
De verschillende beschikbare functionaliteiten maken een duidelijke visualisering van uw gegevens en een directe koppeling met concrete plannen en handelingen mogelijk.

Dashboard en rapportage
In een digitale omgeving waar enorme hoeveelheden gegevens worden gecreëerd, is het van groot belang om die gegevens die fundamenteel zijn voor het productontwikkelingsproces, goed in het oog te houden en goed te analyseren, om zo het proces tot een goed einde te kunnen brengen. Daarvoor is het creëren van een regelbaar dashboard een onmisbaar instrument. Het is de meest heldere manier om de stand van zaken van de lopende processen te monitoren op basis van de toegewezen projecten en taken en om handelend op te treden als dat nodig is. Zo kunnen alle betrokkenen aan wie toegang is verleend, de verschillende gegevens die voor hun van belang zijn visualiseren en hun voortgang bepalen.

rapports manage.jpg
Projectmanagement
Met dit systeem zijn alle factoren die wezenlijk zijn voor een goed verloop van de projecten te definiëren. Het is een manier om deadlines vast te stellen, het gebruik en de capaciteit van middelen in kaart te  brengen en de etappes van een project te plannen met voor elk ervan, alle relevante documenten bijgevoegd. 

gestion de projet.png

Procesmanagement
Gegevensautomatisering maakt ook deel uit van deze oplossing. Het is niet alleen mogelijk om beslissingspunten en de goedkeurders te configureren, maar ook om via verandering van de workflowstatus PDM, zowel processen te creëren die betrekking hebben op de productiefases als documenten voor de verschillende deelnemende partijen te genereren.

gestion de process.png

Productmanagement
Omdat deze oplossing gelieerd is aan die van productgegevensbeheer, kan er aanvullende informatie aan de ontwerpgegevens worden toegevoegd. Etiketten of instructies, bijvoorbeeld.  Zo is het mogelijk het project compleet te hebben, alvorens het naar de productie wordt gestuurd.
Dankzij deze koppeling zijn ook alle elementnummers en alle nomenclaturen van de tekeningen op één enkele interface te verzamelen, te vergelijken en te beheren.

gestion articles.png 

In de digitalisering van uw productontwikkelingsprocessen staan slim gegevens beheer dus centraal. Er zijn oplossingen waarmee u niet alleen ontwerpgegevens beheert, maar ook, nauw daarmee verbonden en complementair, de “gedistribueerde” gegevens, gericht op de communicatie en de samenwerking van alle deelnemers tot aan de productie. Op die manier wordt het hele proces gekaderd in een beveiligde omgeving. Allereerst de planning van het project afhankelijk van de deadlines en de toewijzing van de taken afhankelijk van de beschikbare middelen. Daarna de controle op de voortgang van de concrete in gang gezette acties, waarvan de communicatie gedeeld wordt door alle deelnemende partijen om de noodzaak voor het nemen van aanvullende maatregelen te meten. Tot slot, het uiteindelijke gegevensbeheer van het project alvorens dit door te zetten naar de productie. Om het verloop van uw huidige en toekomstige projecten te optimaliseren, zijn alle verzamelde gegevens en hun analyse dus onmisbaar. 

En u, hoe ver bent u?

[1] Godden, F. (2017). Transformation numérique : plus que renouvellement du software et du hardware. Top ICT 2017, supplément à Trends Tendance n°17 – 21 avril 2017 et data news n°4.

Picture of Massimo Marchione

Massimo Marchione

Communication & Marketing

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×